Ga naar de inhoud


Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP - EN LEVERINGSVOORWAARDEN

1.    ALGEMENE VOORWAARDEN

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk beding, worden alle commerciële transacties tussen VAG Security Systems bvba, met maatschappelijke zetel te 1070 Brussel, Internationalelaan 9 en ingeschreven in de KBO onder het nummer 0419.890.531 en de Klant, geregeld door onderhavige algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden, met uitsluiting van de eigen algemene voorwaarden van de Klant, die erkent kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden door het plaatsen van de bestelling. De Klant treedt op in de hoedanigheid van (mede)eigenaar of als gemachtigde van de (mede) eigenaar en staat in voor hem. In geval van conflict tussen de onderhavige algemene voorwaarden en de eventuele bijzondere voorwaarden, zullen deze laatstgenoemden de overhand hebben
De Klant – ondertekenaar is steeds hoofdelijk en onverdeeld aansprakelijk voor de betaling van de facturen die resulteren uit deze overeenkomst.

2.    OFFERTES
De offertes van VAG Security Systems bvba zijn, behoudens uitdrukkelijk anders vermeld, beperkt geldig voor de duur van 1 maand vanaf de datum van verzending. Zij worden pas verbindend na schriftelijke aanvaarding door de Klant en verbinden VAG Security Systems bvba enkel voor de erin vermelde hoeveelheden en gegevens.

3.    PRIJS
De prijzen zijn altijd uitgedrukt in EURO. De prijzen gepubliceerd door VAG Security Systems bvba kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden, zonder voorafgaande kennisgeving. Dit zal onder andere het geval zijn bij oplegging of verhoging door de nationale of supranationale overheden van heffingen, taxen, BTW- invoer of accijnzenrechten, na afsluiting van de overeenkomst.

4.    LEVERINGSTERMIJN
De leveringstermijnen vermeld in de offerte zijn slechts indicatief en worden niet gegarandeerd door VAG Security Systems bvba.  De leveringstermijn begint te lopen vanaf het ogenblik waarop VAG Security Systems bvba kennis heeft genomen van de aanvaarding van de offerte door de Klant. De eventuele overschrijding van de opgegeven leveringstermijn kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding door VAG Security Systems bvba of ontbinding van de overeenkomst door de Klant. Vanaf het ogenblik van levering draagt de klant alle risico’s met betrekking tot de geleverde goederen. Het vervoer van de goederen gebeurt steeds op risico en kosten van de klant, zelfs in geval van franco verkoop of levering.

5.    INSTALLATIE
De Klant is gehouden om de werken, noodzakelijk voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen van VAG Security Systems bvba, tijdig uit te voeren. Het betreft de werken die niet vervat zijn in onze offerte zoals meer bepaald, het voorzien van stroomtoevoer, het uitvoeren van metselwerken enz. Indien de voorbereidingswerken nog niet klaar zijn op het ogenblijk dat VAG Security Systems bvba zijn verplichtingen moet nakomen, zal dit een verlenging van de leveringstermijnen tot gevolg hebben en de verplichting aan de Klant tot de betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het totale bedrag van de geleverde prestaties.

De extra-termijn tussen de installatie en indienststelling ervan zal geenszins aanleiding kunnen geven tot een schadevergoeding in hoofde van VAG Security Systems bvba. Door het tekenen van de interventie- of installatiebon, aanvaardt de Klant de definitieve oplevering van de installatie en/of de prestatieverlening.

6.    BETALING
Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking, dient een eerste aanbetaling van 30 % van het factuurbedrag betaald te worden bij de aanvaarding van de offerte en dit om de bestelling te kunnen registreren. Een tweede aanbetaling van 50% van het factuurbedrag dient betaald te worden ten laatste bij de aanvang van de werkzaamheden. Het saldo van het factuurbedrag moet worden betaald na beëindiging van de werkzaamheden, uiterlijk bij de oplevering van de installatie. Al ons facturen zijn contant betaalbaar, netto en zonder disconto, op de bankrekening van VAG Security Systems bvba.

Indien de klant niet betaalt op de overeengekomen vervaldag, heeft VAG Security Systems bvba recht op een forfaitaire schadevergoeding van 15% op het hoofdbedrag, evenals een interest van 15% per jaar op het nog verschuldigde bedrag, en dit zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling. Indien de Klant een onderneming is, zullen de bepalingen vervat in de de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, van toepassing zijn.

7.    ANNULATIE VAN DE BESTELLING
In afwijking van artikel 1794 van het B. W. kan geen enkele bestelling geannuleerd worden door de Klant, tenzij uitdrukkelijke schriftelijke tegengestelde vermelding.

8.    GARANTIE
Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, geldt er een waarborg van twee jaar vanaf de levering. Om beroep te kunnen doen op de garantie dient de Klant VAG Security Systems bvba in te lichten over het probleem, dit uiterlijk binnen de drie werkdagen na de vaststelling ervan. VAG Security Systems bvba verbindt zich ertoe om defecte onderdelen of toestellen zo snel mogelijk te herstellen, aan te passen of te vervangen.

Behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord van VAG Security Systems bvba, zal elke uitvoering van een wijziging, een herstelling of een onderhoud van een onderdeel van de installatie of van de installatie zelf, van rechtswege het vervallen van de waarborg tot gevolg hebben.
De waarborg is niet van toepassing op gebeurtenissen die niet voortkomen uit defecte onderdelen, toestellen of installatie, m.n.:
  • normale slijtage van toestellen, o.m. batterijen, accu's, zekeringen, lampen en buizen;
  • beschadiging door de fout van de klant of een derde;
  •  beschadiging te wijten aan elk gebruik waarvoor het materiaal en de installatie niet zijn ontworpen;
  • beschadiging door baldadigheid, braak of kwaadwilligheid;
  • beschadiging door de inwerking van externe natuurlijke elementen zoals brand, overstroming,blikseminslag e.d.;
  • beschadiging door nalatigheid, onderhoudsgebrek of verkeerd gebruik van de toestellen.
In het geval dat de aansprakelijkheid van VAG Security Systems bvba wordt ingeroepen, is deze beperkt tot 1.250.000,00 € per voorval dat lichamelijk letsel veroorzaakt en tot 125.000,00 € per voorval dat materiële schade veroorzaakt. VAG Security Systems bvba ontheft zich tegen professionele Klanten voor eventuele verborgen gebreken in de door haar geleverde of geplaatste goederen.

9.    KLACHTEN
Klachten betreffende zichtbare gebreken, de hoeveelheid, het gewicht, of de conformiteit van de geleverde goederen, de uitgevoerde werken of de prijzen en facturen, moeten, op straffe van verval, ten laatste 8 dagen na ontvangst of de uitvoering ervan aan VAG Security Systems bvba ter kennis gebracht worden en dit per gemotiveerd aangetekend schrijven. Klachten wegens verborgen gebreken dienen eveneens per gemotiveerd aangetekend schrijven gemeld worden binnen de 8 dagen na ontdekking van het gebrek. Defecte goederen mogen enkel worden teruggezonden na schriftelijk akkoord van VAG Security Systems bvba en zullen verzonden worden op de kosten en risico’s ten laste van de Klant. De aansprakelijkheid van VAG Security Systems bvba is in ieder geval beperkt tot de eventuele vervanging of de eventuele terugbetaling van de geleverde goederen en/of uitgevoerde prestaties. VAG Security Systems bvba is in geen geval aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade welke de koper zou geleden hebben als gevolg van deze gebreken. Alle kosten die voortvloeien van het gebruik van het systeem worden altijd door de klant betaald. De eventuele aansprakelijkheid van VAG Security Systems bvba beperkt zich in ieder geval tot de rechtstreekse en voorzienbare schade met uitsluiting van iedere repercussie.

10.    EIGENDOMSVOORBEHOUD
Alle geleverde en/of geplaatste goederen blijven eigendom van VAG Security Systems bvba zolang deze goederen niet integraal betaald zijn, en zonder afbreuk te doen aan de verplichting van de klant om de risico’s te verzekeren en ervoor te zorgen als een goede huisvader. Wanneer VAG Security Systems bvba verplicht wordt over te gaan tot het terughalen van de goederen, blijft de Klant gehouden tot de betaling van ten minste 50% van het factuurbedrag.

11.    VERZEKERING
Zolang de geïnstalleerde of geleverde goederen eigendom blijven van VAG Security Systems bvba, in toepassing van artikel 9, is de Klant gehouden de geïnstalleerde of geleverde goederen te verzekeren voor alle mogelijke risico’s met betrekking tot hun vernietiging of beschadiging (brand, diefstal, waterschade, enz.) zonder afbreuk te doen aan de verplichting om de goederen te onderhouden als een goede huisvader.

12.    BESCHERMING VAN HET PRIVELEVEN
VAG Security Systems bvba behoudt zich het recht om de persoonlijke gegevens van de Klant te gebruiken voor intern gebruik met het oog op het beheer van de contractuele overeenkomst en kan deze doorgeven aan haar geaffilieerde vennootschappen voor marketing doeleinden. De Klant kan zich hiertegen op ieder ogenblik kosteloos verzetten door een brief te schrijven aan het adres van VAG Security Systems bvba Internationalelaan, 9 te 1070 Brussel. De Klant beschikt op ieder ogenblik over het recht om zijn gegevens te controleren en de onjuiste gegevens die op hem betrekking hebben gratis aan te passen. Het volstaat daartoe een gedateerde en ondertekende brief met een recto/verso kopij van de identiteitskaart te versturen.

VAG Security Systems bvba Internationalelaan 9 te 1070 Brussel en de Klant erkennen uitdrukkelijk dat de door hun opgegeven e-mailadressen gelden als adressen waarnaar correspondentie rechtmatig kan worden toegezonden en dat de e-mailcommunicatie tussen de Klant en VAG Security Systems bvba de rechtskracht van een schriftelijk bewijs bezit. De Klant kan zich desalniettemin uitschrijven door te klikken op de link in het email bericht.

13.    NIETIGHEID
De nietigheid van één van de bedingen van de voorvermelde voorwaarden doet geen afbreuk aan de juridische geldigheid en toepasbaarheid van de andere bedingen.

14.    GESCHILLEN
Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. Enkel de rechtbanken en gerechtshoven van Brussel zijn bevoegd van eventuele geschillen te beslechten met betrekking tot de geldigheid, de uitvoering of de interpretatie ervan.